Article 41 dels Estatuts de l'Ateneu Barcelonès

Funcions del síndic del soci

41.1. El síndic del soci pot, a instància d’un o més socis o per iniciativa pròpia, formular a la Junta Directiva de l’AB recomanacions i suggeriments relatius a les matèries de la seva competència.

41.2. Les recomanacions i suggeriments del síndic del soci no poden ser objecte de cap mena de recurs i les observacions, peticions i queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici de les accions que siguin procedents en via administrativa o jurisdiccional.

41.3. El síndic del soci pot demanar d’ofici a la Junta Directiva de l’AB la informació necessària per investigar els fets i actuacions que puguin justificar les observacions, peticions i queixes rebudes. La Junta Directiva ha de posar al seu abast aquesta informació el més aviat possible.

41.4. El síndic del soci pot demanar d’ofici a l’administració de l’AB la col·laboració necessària per investigar les actuacions i els fets als quals es refereix l’apartat anterior i per redactar les recomanacions i suggeriments que escaiguin, així com la memòria anual.

41.5. Les recomanacions i els suggeriments del síndic del soci han de ser motivats.

41.6. A petició de les parts, el síndic del soci pot acceptar d’actuar com a mediador en els conflictes plantejats entre socis de l’AB, o entre un o més socis i l’administració o la Junta Directiva de l’AB.

41.7. El síndic del soci ha d’elaborar una memòria anual sobre el desenvolupament de la seva activitat i l’ha de lliurar a la Junta Directiva de l’AB durant els dos primers mesos de l’any següent.

41.8. El síndic del soci pot publicar les recomanacions i els suggeriments, així com la memòria anual, a la pàgina web de l’AB, en l’apartat establert a l’efecte.

En tot cas, la publicació ha de ser conforme a la legislació de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Ateneubcn.cat participa al Programa KIT DIGITAL, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Kit digital